Loading...
Home2019-01-05T08:47:47+00:00
Sunday Service kl 11 oddetallsuker
House Church ulike tidspunkt partallsuker
Oslo, Grønland

Velkommen til å starte et nytt år sammen med alle oss i Home Church!

Denne våren skal vi snakke om å leve i tro, vi skal gå gjennom Galaterbervet, og vi skal få minst en gjestetaler på besøk. Håper det kan være med å vekke litt begeistring hos deg.

For oss er det viktig å ikke bare høre men også utfordre hverandre på å gjøre, derfor så jobber vi stadig med disippelrytmer og vi har definert følgende rytmer som vi ønsker skal bli en del av våre liv:

  • Vi ber og leser Guds ord
  • Vi gir oss til felleskapet
  • Vi velsigner omverdenen vår
  • Vi lærer andre om Jesus
  • Vi arbeider og hviler

Viktige datoer for våren finner du her.

Men vi kan nevne Bønn for Oslo 9.-13. januar, baptistenes lederkonferanse 8.-10. mars, 17.-mai fest, pinse for alle 10. juni, og baptistenes årsmøte i Tromsø 5.-7. juni.

// ENGLISH

Welcome to start a new year with all of us at Home Church!

This spring we are going to talk about to live in faith, we are going through Pauls letter to Galatians, and we are going to have at least one guest speaker visiting us. Hope this can stirr some excitement in you.

For us, it is important not only to hear but also challenge each other to do, so we constantly work on discipleship rhythms and we have defined the following rhythms that we want to become part of our lives:

  • We pray and read the word of God
  • We give to the community
  • We bless our outside world
  • We teach others about Jesus
  • We work and rest

You will find important dates for spring here.

But we can mention Prayer for Oslo 9-13. January, Baptist leader’s conference 8-10 March, 17th of May party, Pentecost for all June 10, and Baptists’ annual meeting in Tromsø 5th-7th June.

Ny bankkonto!

Vi har fått ny bankkonto og Vipps-nummer. Hjelp oss å flytter over gaver til nytt system.

We have a new bank account and Vipps number. Help us to move over donations to the new system.

Info her

TA KONTAKT